Den siste tiden, i kjølvannet av konkursen på Skorpa og flere saker i Tidens Krav om boligbyggelaget og driften og ledelsen av det, har vi i styret i KBBL mottatt flere spørsmål fra medlemmene våre. Vi er takknemlige for anledningen til å svare alle medlemmene våre og oppfordrer alle som har ytterligere spørsmål, til å sende dem.

 

Den 10. juni avholdes det generalforsamling i KBBL. Dette er selskapets øverste beslutningsorgan, og det er generalforsamlingen som bestemmer retningen for selskapet fremover. Det har kommet inn flere forslag til generalforsamlingen som styret nå går gjennom og gir våre innstillinger til. Som vanlig vil styret, der er naturlig, stille egne forslag som samler opp gode, separate forslag på en helthetlig måte.

 

En viktig og helt grunnleggende erkjennelse for styret i KBBL, er at boligbyggelaget ikke har kommunisert godt nok og uttømmende nok i det løpende med medlemmene våre om disse og andre spørsmål. I styret har vi vært grundig informert om alt det som nå har fremkommet i mediesakene, slik at omstendighetene, sammenhengene og detaljene er forstått og forståelige for styret. Men vi konkluderer nå med at det ikke har eksistert en god nok arena eller kanal for å åpent informere og involvere medlemmene i saker som disse. Dette handler om informasjon, men også om medvirkning og et levende medlemsdemokrati.

 

Styret vil vurdere hvordan dette kan forbedres raskt og riktig og vil legge frem konkrete forslag for generalforsamlingen.

 

Vi vil spesielt be om innspill fra medlemmene våre om dette. Det handler om informasjonsflyt, om dialog og om å sikre medvirkning og påvirkning i kompliserte spørsmål.

 

Det avholdes i disse dager generalforsamling i et flertall av borettslagene i KBBL. Administrasjonen deltar på så mange møter som mulig, både for å svare på spørsmål, oppklare misforståelser når det er nødvendig, men også for å lytte til innspill og kritikk som måtte komme. Alt dette tar vi med oss inn i forberedelsene til årets generalforsamling.

 

Målet vårt er at alle skal få svar og at alle skal bli hørt.

 

 Spørsmål til styret

Den viktigste oppgaven vår som selskap er å sikre flest mulig gode boliger til medlemmene våre. Konkursen på Skorpa har naturlig nok vekket bekymring og spørsmål rundt den videre driften. Flere spør oss om selskapet vil ha tilstrekkelig økonomisk ryggrad til videre bygging og utvikling, og om det vil bli dyrere å være medlem. 

 

KBBL vil stå seg godt også nå når det er tøffe tider i bransjen. Som samfunnsbygger, vil vi alltid gripe de gode mulighetene for å bygge, utvikle og forvalte gode prosjekter til det beste for medlemmene våre. Det skal vi fortsette med i fremtiden, og vi har økonomisk kraft til å fortsette med dette også i den kommende perioden.

 

Økonomien i selskapet vil bli grundig redegjort for på generalforsamlingen, og vi vil også be revisor om å gi en utvidet redegjørelse om den økonomiske stillingen til laget. Det er svært viktig å belyse selskapets økonomi grundig, med svar på alle de detaljerte spørsmålene som har kommet og kommer.

 

Dersom du ønsker å stille spørsmål på vegne av deg selv eller på vegne av borettslaget ditt, oppfordrer vi deg til å sende dem til medlem@kbbl.no . Vi vil sørge for at alle spørsmål blir besvart, og vi kommer til å vie rikelig med tid til å besvare spørsmål også under generalforsamlingen.

 

Styret, ledelse og tillit

Blant de innsendte forslagene til generalforsamlingen, har det blitt fremmet tre forslag som krever særlig oppmerksomhet og som vi tar på stort alvor. Disse omhandler mistillit mot styret, mistillit mot daglig leder og et forslag om en eventuell rettslig granskning av KBBL, dersom mistillitsforslagene ikke fører frem.

 

Vi vil her kommentere noen sentrale punkter i forslagene som er gjengitt i sin helhet nederst i dette brevet.

 

Selv om det naturligvis er beklagelig at noen medlemmer føler dette er nødvendig, forstår vi at en konkurs og den siste tids mediesaker skaper bekymring og svekker tilliten. Det er alvorlig og viser at vi i styret både må jobbe og kommunisere annerledes. Det er samtidig viktig for oss å klargjøre at vi som styremedlemmer ikke kjenner oss igjen i den mest alvorlige fremstillingen, som dreier seg om risikovurderinger, forretningsskikk, økonomiske vurderinger og påståtte brudd på aksjeloven. Like fullt vil dette bli grundig behandlet på generalforsamlingen, og vi vil legge opp til at revisor gir en detaljert og objektiv vurdering av alle sidene av sakene.

 

Styret er satt sammen sånn at fem representanter er oppnevnt av generalforsamlingen, mens ett styremedlem oppnevnes av kommunen og ett av de ansatte. Generalforsamlingen 10. Juni står altså også fritt til å nominere og velge nye styremedlemmer.

 

Det er i tillegg uttrykt mistillit mot daglig leder Vidar Solli. Selv om det er generalforsamlingen som er selskapets øverste myndighet, er det viktig å påpeke at bustadbyggjelagslova klart angir at styret har arbeidsgiveransvaret for daglig leder. Generalforsamlingen velger styret, mens styret velger daglig leder. Vi kan ikke se bort fra de formelle styringslinjene som er nedfelt i lov og forskrift, selv om det er alvorlige spørsmål som står på dagsorden.

 

Vi vil ha en så åpen og konstruktiv dialog som mulig med generalforsamlingen. Det er også her viktig for styret å understreke at vi mener anklagene inneholder en rekke feil og misoppfatninger, men vi erkjenner også at flere av selskapets økonomiske disposisjoner den siste tiden ikke har gitt ønskede resultater. Det tar både vi og daglig leder på alvor. Revisors beretning vil også dekke dette til fulle, og vi forsikrer at alle medlemmers stemmer vil bli hørt og tatt på alvor før, under og etter generalforsamlingen.

 

Granskning av selskapet

Et siste forslag som er sendt inn, handler om å åpne juridisk granskning av selskapet dersom mistillitsforslagene ikke fører frem under generalforsamlingen. Styret er absolutt åpen for en ekstern gjennomgang, for å avdekke eventuelle kritikkverdige forhold og for å samle lærdom som forbedrer selskapets drift, struktur og medvirkning fra medlemmene. Vi mener også det er flere tiltak som vil være naturlig å gjennomføre, for å sikre økt medlemsmedvirkning og høyere grad av transparens. I tiden frem mot generalforsamlingen vil vi utarbeide et forslag til hvordan dette kan gjennomføres, og imøteser gjerne forslag fra medlemmene til dette.

 

Styret vil imidlertid på det sterkeste fraråde at man åpner en juridisk granskning, særlig dersom revisor og selskapets juridiske rådgivere mener det ikke er uavklarte spørsmål som krever dette. Årsaken er at en formell granskning i tråd med det bustadbyggjelagslova åpner for, er en omfattende og særdeles krevende prosess for hele selskapet å gjennomgå. Det vil ha en høy organisatorisk kostnad i form av avhør og etterforskning, men vel så viktig er den økonomiske kostnaden. Basert på undersøkelser gjort fra andre granskninger på samme nivå, venter vi at dette vil koste KBBL, og dermed medlemmene, betydelige beløp. Styret mener bestemt at disse midlene kan disponeres bedre og gi bedre resultater både når det kommer til gjennomgang av selskapet slik det er i dag, tiltak for å sikre økt medvirkning og kontroll, og når det gjelder selskapets videre arbeid til beste for medlemmene.

 

Styret vil vurdere muligheter for å samle disse forslagene til et helhetlig alternativ, der målet må være en gjennomgang som har sunne og riktige rammer, også økonomisk.

 

Avslutningsvis

Som vi også har sagt i mediene, ønsker vi kritikk velkommen. Vi tåler debatt og mener åpenhet er avgjørende viktig. Men det er også viktig at diskusjonen er basert på riktige fakta. I tiden som kommer, håper vi derfor at alle medlemmer som sitter på spørsmål, sender oss disse på medlem@kbbl.no

 

Vi lover at ingen spørsmål skal få stå ubesvarte, og vi vil involvere både juridisk ekspertise og revisor for å besvare alt så godt som mulig. Som styremedlemmer er vi opptatte av at KBBL, som medlemseid selskap og en lokal samfunnsbygger, alltid skal opptre ryddig i lokalmiljøet og overfor medlemmene.

 

Send oss innspill, spørsmål eller ta kontakt om du ønsker å prate med oss. Vi håper vi sammen kan finne frem til gode løsninger, og ser frem til å møte de valgte delegatene på generalforsamlingen vår.

 

Med vennlig hilsen styret i KBBL

 

Vidar Fagerheim, styreleder

Astrid Rønning, nestleder

Stein Kristiansen, styremedlem

Bård Munkhaug, styremedlem

Arne Grødahl, styremedlem (kommunens representant)

Cathrine Husby, styremedlem

Heidi Sæther, styremedlem (ansattes representant)

Annicken Hjelle, 1. varamedlem

 

 

 

 

 

_________________________________________________

 

 

 

VEDLEGG: Mistillitsforslag fremmet mot styret og daglig leder

 

Mistillit til styret:

Styret synes å ha gitt Daglig leder belønningsmodeller som honorerer oppstart og ferdigstillelse av nybyggingsprosjekter, uten tilstrekkelig risikovurdering eller

krav om KBBLs andel av eierskap, og dermed misligholdt sin plikt om å føre tilsyn med daglig ledelse.

 

- Styret synes å ha sviktet i sine vurderinger av Daglig leders prestasjoner og disposisjoner, herunder armlengdes avstand mellom disposisjoner i egen

virksomhet og hans daglige virke som øverste leder for medlemsorganisasjonen KBBL.

 

- Dette synes i sin tur å ha påført KBBL økonomiske tap og ikke minst tap av omdømme som selskapet er avhengig av for å utøve sitt formål og som

medlemmene ikke kan akseptere.

 

- Se i vedlegg kulepunkt 4 og 5 under mistillit til Daglig leder.

 

- Brudd på aksjelovens §6-12 Forvaltning av selskapet, 3. ledd: (3) Styret skal holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling og plikter å påse at dets

virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

 

Mistillit mot Daglig leder

 

Daglig leder synes å ha sviktet i daglig oppfølging av underliggende selskap(er). Noe som i sin tur har medført konkurs og økonomisk tap for KBBL og en rekke

lokale leverandører.

 

- Daglig leder har ikke sikret armlengdes avstand mellom egne interesser og selskapets interesser. Dette har medført tap av omdømme for KBBL og mulig

tapte inntekter.

 

- Utbyggingsprosjekter i KBBLs regi (eller underordnede selskaper) har endt med økonomiske problemer hos entreprenører og dermed utfordringer for

prosjektene. Her nevnes Omsorgsboligene i Skolegata og Port Arthur. Listen er ikke uttømmende. Parallelt bygger andre utbyggere ut prosjekter tilsynelatende

uten tilsvarende utfordringer. Dette tyder på at man som utbygger ikke kvalitets sikrer kontrakter og/eller samarbeidspartnere i tilstrekkelig grad. Dette er

administrasjonenes plikt å utføre og det er Daglig leders plikt å besørge at dette skjer. Konfliktnivået synes å ha vært unødvendig høyt noe som har gått utover

KBBLs posisjon både som utbygger og ønsket samarbeidspartner for entreprenører i regionen.

 

- KBBL Bygg AS (selskapet er nå konkurs). Dette var et 50/50% selskap som var eid av KBBL og NEAS. Dette er eksempel på dårlig vurdering fra både daglig leder og

styrets side. NEAS er valgt som foretrukket leverandør av strøm/TV/bredbåndstjenester til alle KBBLs boligselskap. I tillegg eier NEAS på sin

side West Elektro AS som fikk elektroleveransen tilsynelatende uten konkurranse. Det har ikke lyktes forslagsstiller å finne andre som har fått anledning å gi pris på

elektroleveransen til dette prosjektet. På toppen av dette er West Elektro fremhevet som foretrukket samarbeidspartner for elektrotjenester til

borettslagene. Vi er ikke kjent med at avtalen har vært konkurranseutsatt de siste tre årene som naturlig ville vært. KBBL kan med dette mistenkes for ikke å

behandle potensielle samarbeidspartnere likt. Dette er uheldig for KBBLs omdømme og er ikke egnet til å bygge tillit blant alle fremtidige tilbydere av

tjenester til laget.

 

- Skorpa Eiendom AS (selskapet er nå konkurs). Selskapet ble tilsynelatende etablert uten å ha vurdert den økonomiske løfteevnen til medinvestorene. Dette

medførte at KBBL, relativt tidlig, ble sittende med en større eierandel enn først tenkt, med dertil høyere risiko. I tillegg ble selskapet etablert sammen med

Lønnheim som på etableringstidspunktet var entreprenør og/eller hadde reklamasjonssaker gående fra tidligere utbygginger. Et slikt investorfellesskap var

egnet til å trekke i tvil i hvilken retning KBBLs lojalitet var sterkest når reklamasjonssaker skulle oppgjøres. Når Daglig leders incentivordning legges opp

på dette, er det i sum dårlig forvaltning (corporate governance) av ansvaret som tillegges både styret og Daglig leder. Det kan ikke skyldes på sviktende salg av nye

boliger da dette beviselig er en situasjon som oppsto i løpet av våren 2023 etter gjentatte renteøkninger fra sentralbanken. Det forventes av Styret og Daglig

leder at man ikke tar på seg større forpliktelser enn hva laget kan bære, uansett hvilke endringer markedet skulle by gi på kort eller mellomlang sikt.