VEDTEKTER FOR AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG

Vedtatt på generalforsamling 5. mai 1961, sist endret på generalforsamling 10. juni 2024

org nr. 948 394 928. Vedtatt på generalforsamling 5. mai 1961, sist endret på generalforsamling 10. juni 2024.


1. Innledende bestemmelser


1.1 Formål
AL Kristiansund Boligbyggelag er et samvirkeforetak som har til hovedformål å skaffe boliger til
andelseierne gjennom borettslag eller på annen måte og å forvalte boliger for andelseierne.
I tillegg har boligbyggelaget til formål å:
- framforhandle fordeler på vegne av andelseierne
- forestå oppføring og forvaltning av bygg på vegne av andre enn andelseierne
- eie boliger, enten direkte eller gjennom selskap med begrenset ansvar, som skal leies ut
- drive virksomhet av betydning for andelseierne i boligbyggelaget, enten direkte eller gjennom
selskap med begrenset ansvar
- foreta forvaltning og investering av boligbyggelagets kapital
- drive eiendomsmegling
1.2 Forretningskontor
Boligbyggelaget har forretningskontor i Kristiansund kommune
Boligbyggelaget er medlem i A/L Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL).


2. Andeler og andelseiere


2-1 Andeler og andelseiere
(1) Andelene skal være på kroner 300,-.

(2) Andelseierne har ikke personlig ansvar for boligbyggelagets forpliktelser.

(3) Laget skal alltid være åpent for nye andelseiere. Alle andeler gir like rettigheter og plikter så framt
ikke annet følger av loven. Søknad om å bli andelseier skal være skriftlig.

(4) Styret kan nekte søkeren å bli andelseier når det foreligger saklig grunn til det. Avslår styret en
søknad om å bli andelseier, skal søkeren underrettes om grunnen til avslaget og at han kan kreve at
styret legger vedtaket fram for første ordinære generalforsamling.

(5) Med de unntak som følger av punkt 2-1 (6) kan hver andelseier bare eie en andel i boligbyggelaget.
Ved sameie i andel i tilknyttet borettslag må samtlige sameiere eie en andel i boligbyggelaget.

(6) Juridiske personer kan være andelseiere i boligbyggelaget. Juridiske personer må eie minst like
mange andeler i boligbyggelaget som de eier andeler i tilknyttede borettslag.

(7) Andelseierne skal betale årskontingent med kr. 300,- pr. år. Årskontingenten fastsettes av
generalforsamlingen.

(8) Juniormedlemskap kan opprettes på vanlige vilkår, men man har da fritak for årskontingent fram til
fylte 18 år.

2-2 Overføring av andel

(1) En andel kan ikke overføres til andre uten boligbyggelagets samtykke.

(2) Samtykke kreves ikke når en andel er ervervet av andelseierens ektefelle eller andelseierens eller
ektefellens slektninger i rett opp- eller nedstigende linje, til fosterbarn som faktisk står i samme stilling
som en livsarving, til søsken eller til noen som i de to siste årene har hørt til samme husstand som den
tidligere eieren.

(3) Samtykke kreves heller ikke dersom andelen går over på skifte etter separasjon eller skilsmisse,
eller når et husstandsmedlem overtar andelen etter reglene i husstandsfellesskapslovens § 3.

(4) Har en andelseier også andel i et borettslag tilknyttet boligbyggelaget, kan andelen i
boligbyggelaget bare overføres sammen med andelen i borettslaget.

(5) Ved eierskifte skal den nye andelseieren straks sende melding til boligbyggelaget, selv om
samtykke ikke er nødvendig.

(6) Ansienniteten følger andelen kun ved første gangs overdragelse. Ved senere overføringer vil
ansienniteten bli nullstilt.

2-3 Utmelding – utelukking
(1) En andelseier kan melde seg ut av boligbyggelaget. Dette gjelder ikke andelseier som har bolig i
borettslag tilknyttet boligbygge-laget. Utmelding skal skje skriftlig.

(2) Styret kan vedta å utelukke en andelseier etter reglene i boligbyggelagslovens § 4-5.

(3) Andelseier som melder seg ut av boligbyggelaget eller blir utelukket, har ikke krav på å få tilbake
andelsbeløpet eller årskontingenten.

2-4 Tildeling av boliger
(1) Boligbyggelaget foretar tildeling av nye boliger på bakgrunn av de regler generalforsamlingen har
fastsatt om ansiennitet. Når boligbyggelaget peker ut medlem som skal gjøre forkjøpsrett gjeldende til
andel eller bolig eller på annen måte fordeler boliger, skjer dette på grunnlag av den ansiennitet de
andelseiere har som er interessert i vedkommende bolig. Styret kan vedta at ansiennitetsreglene skal
fravikes.

(2) Andelseier som bor i bolig i borettslag tilknyttet boligbyggelaget, må ved overtakelse av ny eller
brukt bolig overlate sin tidligere bolig til den andelseieren vedkommende borettslag eller
boligbyggelag utpeker.

3) Et medlem i boligbyggelaget som eier og bor i en bolig i et tilknyttet borettslag kan i tillegg eie en
eller flere bolig(er) i et eller flere tilknyttet(ede) fritidsborettslag.

2-5 Felles ansiennitet
(1) Andelseierne i de boligbyggelag som til enhver tid er med i ordningen med felles ansiennitet får i
konkurranse med andelseiere i Kristiansund Boligbyggelag ikke regnet ansiennitet lenger tilbake enn
01.01.2003.

(2) Andelseiere med ansiennitet i Kristiansund Boligbyggelag fra før 01.01.2003 beholder sin
ansiennitet i Kristiansund Boligbyggelag og får rett til å benytte sin ansiennitet i de boligbyggelagene
som er med i ordningen med felles ansiennitet regnet fra 01.01.2003. Andelseiere som melder seg inn
etter 01.01.2003 får felles ansiennitet regnet fra innmeldingsdato.

3. Styret og dets vedtak
3-1 Styret
(1) Boligbyggelaget skal ha et styre som skal bestå av styreleder og 6 andre medlemmer med 6
varamedlemmer.

(2) Funksjonstiden for lederen og de øvrige styremedlemmene er to år. Varamedlemmer velges for ett
år. Styremedlem og varamedlem kan gjenvelges.

(3) Kristiansund Kommune oppnevner et styremedlem med varamedlem. De ansatte velger et
styremedlem med varamedlem.

3-2 Styrets oppgaver
(1)Forvaltningen av boligbyggelaget hører under styret. Styret skal sørge for forsvarlig organisering av
virksomheten. Styret skal også føre tilsyn med den daglige ledelse og boligbyggelagets virksomhet for
øvrig og ellers utføre de oppgaver som følger av lov, forskrifter, vedtekter og generalforsamlingens
vedtak.

3-3 Styrets vedtak
(1) Styret skal behandle saker i møte med mindre styrets leder finner at saken kan forelegges skriftlig
eller behandles på annen betryggende måte. Styrets leder skal sørge for at styremedlemmene så vidt
mulig kan delta i en samlet behandling av saker som kan behandles uten møte. Styremedlemmene og
daglig leder kan kreve møtebehandling. Årsregnskap og årsmelding skal behandles i møte.

(2) Styret kan treffe beslutning når mer enn en halvpart av medlemmene er til stede eller deltar i
saksbehandlingen. For at styret skal kunne treffe en beslutning, kreves det flertall blant de fremmøtte,
likevel slik at mer enn en tredjepart av samtlige styremedlemmer må stemme for beslutningen.

3-4 Representasjon og fullmakt
(1). Styrelederen (nestlederen) og et styremedlem i fellesskap tegner lagets firma. Styret kan gi
prokura.

4. Generalforsamlingen

4-1 Myndighet
(1) Den øverste myndigheten i boligbyggelaget utøves av generalforsamlingen.

4-2 Tidspunkt for generalforsamlingen
(1) Ordinær generalforsamling holdes hvert år før 1.juli.

(2) Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig eller når revisor eller minst
en tjuedel av andelseierne krever det skriftlig og samtidig oppgir hvilke saker som ønskes behandlet.
Styret skal sørge for at generalforsamlingen holdes innen en måned etter at kravet er framsatt.

4-3 Varsel om og innkalling til generalforsamling
(1) Generalforsamlingen innkalles av styret.

(2) Innkalling til generalforsamling skjer ved skriftlig innkalling til de delegerte. Innkallingen må være
kommet fram senest en uke før generalforsamlingen. I innkallingen skal de saker som skal behandles
være klart angitt.

(3) En andelseier har rett til å få tatt opp på generalforsamlingen spørsmål som blir meldt til styret
innen 1.april. Styret varsler andelseierne på egnet måte om denne fristen senest 14 dager før dens utløp.

4-4 Delegerte
(1) Andelseierne skal være representert på generalforsamlingen ved delegerte.

(2) De delegerte velges av og blant andelseierne etter følgende regler:
- Andelseierne i tilknyttede borettslag velger på generalforsamlingen i borettslaget en delegert med
varamedlem for hver fylte 25 andelseiere, dog minst 2 delegerte.
- Øvrige andelseiere velger en delegert med varamedlem for hver fylte 25 andelseiere regnet etter
tallet på andelseiere ved siste årsmøte. Boligbyggelagets styre innkaller disse andelseierne til møte
hvor valget av delegerte blir foretatt. Innkalling skjer ved kunngjøring i minst en avis med et varsel på
minst 1 uke.
Valg av delegerte holdes før ordinær generalforsamling og gjelder til neste valg.

4-5 Saker som skal behandles på generalforsamlingen
(1) Ordinær generalforsamling
- Godkjenning av årsmelding og årsregnskap
- Valg av leder, medlemmer og varamedlemmer til styret.
- Valg av valgkomite som skal ha 5 medlemmer med 3 varamedlemmer hvorav styret oppnevner ett
   medlem med varamedlem. Flertallet av komiteens valgte medlemmer og varamedlemmer skal
   velges blant andelseierne som ikke er tildelt bolig gjennom boligbyggelaget.
- Godtgjørelse til tillitsvalgte og revisor.
- Eventuelt valg av revisor.
- Andre saker som er nevnt i innkallingen

(2) Ekstraordinær generalforsamling
På ekstraordinær generalforsamling behandles de sakene som er nevnt i innkallingen.

4-6 Møteledelse og protokoll
(1) Generalforsamlingen velger møteleder. Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll for
generalforsamlingen. Vedtak på generalforsamlingen skal tas inn i protokollen sammen med
opplysninger om stemmetall. Liste over de som har møtt skal legges ved protokollen.

4-7 Stemmerett og avstemning
(1) Hver delegert har en stemme på generalforsamlingen. Med de unntak som følger av loven eller
vedtektene krever alle vedtak mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Står stemmetallet likt, gjelder
det som møtelederen slutter seg til, også når denne ikke har stemmerett. De delegerte kan ikke møte
med fullmektig.

(2) Ved valg kan generalforsamlingen på forhånd fastsette at den som får flest stemmer skal regnes
som valgt. Stemmelikhet ved valg avgjøres ved loddtrekning.

5. Inhabilitet, taushetsplikt og mindretallsvern

5-1 Inhabilitet
(1) Ingen kan selv eller ved fullmektig, som fullmektig eller som delegert delta i en avstemning på
generalforsamlingen om søksmål mot seg selv eller om eget ansvar overfor boligbyggelaget, og heller
ikke om søksmål mot andre eller om andres ansvar dersom andelseieren, fullmektigen eller den
delegerte har en vesentlig interesse i saken som kan være stridende mot boligbyggelagets.

(2) Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig
betydning for egen del eller for noen nærstående at medlemmet må anses for å ha framtredende
personlig eller økonomisk særinteresse i saken. Det samme gjelder for daglig leder.

5-2 Taushetsplikt
(1) Tillitsvalgte, ansatte og daglig leder i boligbyggelaget har plikt til å bevare taushet overfor
uvedkommende om det de i forbindelse med virksomheten får vite om noens personlige forhold. Dette
gjelder ikke dersom ingen berettiget interesse tilsier taushet.

5-3 Mindretallsvern
(1) Generalforsamlingen kan ikke treffe noen beslutning som er egnet til å gi visse andelseiere eller
andre en urimelig fordel på andre andelseieres eller boligbyggelagets bekostning.
(2) Styret og andre som etter boligbyggelagslovens §§ 6-27 til 6-29 representerer boligbyggelaget, må
ikke foreta noe som er egnet til å gi visse andelseiere eller andre en urimelig fordel på andre
andelseieres eller boligbyggelagets bekostning.

6. Vedtektsendringer og forholdet til borettslovene

6-1 Vedtektsendringer
Generalforsamlingen kan vedta å endre vedtektene med to tredjedeler av de avgitte stemmer.

6-2 Forholdet til boligbyggelagsloven
For så vidt ikke annet følger av disse vedtekter, gjelder reglene i lov om boligbyggelag av 06.06.2003
nr 38.