Det nye styret i KBBL valgt på generalforsamlingen den 10. juni, har hatt sitt første møte. Hele styret er ydmyke for den viktige oppgaven vi står foran, og vi benytter anledningen til å takke for tilliten vi er vist gjennom å bli valgt.

 I tillegg til å motta mye informasjon, var konstituering og prioriteringer fremover for styret viktige tema i det første møtet. Det ble også tatt flere viktige beslutninger.

Åpenhet og å bygge tillit og derigjennom bygge positivt omdømme for KBBL som organisasjon er en svært viktig prioritering for styret. Vi er bevisste på at dette må bygges sten på sten, og må gjøres over tid. Å informere om arbeidet i styret jevnlig er et ledd i dette.

 

Konstituering

Valgkomiteen har i sitt arbeid for å lage en innstilling til nytt styre funnet frem til et kollegie som representerer bredde i erfaring, kompetanse og bakgrunn. Vi kan kanskje kritiseres for manglende borettslagsadresse som bosted, men vi har til gjengjeld to styreledere i borettslag i gruppen.

Annicken Hjelle ble valgt til nestleder i styret, Heidi Sæther ble valgt til styrets sekretær og vi fortsetter praksis ved at det valgte styret også er styre i datterselskapene KBBL Prosjekt AS og KBBL Utleieboliger AS.

Styret skal iht. vedtektene utpeke en representant til valgkomiteen. Her besluttet vi å bryte tidligere praksis ved at det har vært en fra styret selv som ivaretar denne posisjonen. For å sikre nødvendig avstand mellom styret og valgkomiteen, vil vi utpeke en representant utenfor styret, og vi vil bruke noe mer tid for å finne frem til en god kandidat til beste for valgkomiteen.

Noen tema kan være krevende å forberede og å gå i dybden i for styret som helhet. Vi har derfor besluttet at vi kan opprette underutvalg for spesifikke tema eller viktige oppgaver styret har ansvar for. Foreløpig har vi kun utpekt ett underutvalg og det er et såkalt Kompensasjonsutvalg, men det kan være aktuelt å opprette flere senere. Kompensasjonsutvalget består av Odd Tore Finnøy og Rolf K. Sæther, og viktigste oppgave for dette utvalget er å ha god oversikt over og å være forhandlingspart vedrørende daglig leders avtale og kompensasjonsforhold, og å legge dette frem for gjennomgang og beslutning i styret samlet ved endringer.

 

Medlemsdialog

Som nevnt er bygging av tillit og omdømme et sentralt tema for styret, i tillegg til å bidra til god styring, drift og økonomi, og gjennom dette at det bygges boliger det er behov for i markedet og for medlemmene.

Det tidligere styret arbeidet med en plan om en medlemskonferanse i høst med viktige faglige tema, men også en arena for dialog med medlemmene i KBBL. Det nye styret tar over dette arbeidet og fortsetter planleggingen sammen med administrasjonen. Tidspunkt er ikke fastsatt enda, men november kan være en aktuell måned.

Før dette er det tid for å revidere KBBL sin strategi, og det er ett av temaene det vil være fint å ha dialog om på medlemskonferansen.

Vi håper at medlemmer som har spørsmål, innspill eller kommentarer til det nye styret vil benytte mailadressen medlem@kbbl.no og kommunisere med oss direkte. Vi ønsker å ha en åpen og direkte dialog med medlemmene, og lover at alle e-poster behandles seriøst og blir svart ut etter behandling.

 

Et samlet og motivert styre ønsker dere en riktig god sommer!

 

Styret i KBBL, 03.07.2024

Odd Tore Finnøy (styreleder), Annicken Hjelle (nestleder), Rolf K. Sæther, Camilla B. Solbakken, Øyvind Taknæs, Heidi Sæther (styrets sekretær), Arne Grødahl, Geir Morten Karlsen (fast møtende vara)